SIYAASADA DUKAANKA

Daryeelka Macaamiisha

Tan wali lama dhisin.

Asturnaanta & Badbaadada

Tan wali lama dhisin.

Weydiimaha Jumlada

Tan wali lama dhisin.

Hababka Bixinta

- Kaararka amaahda / Deynta
- LACAGTA